Cells२ कक्षहरू पाली सोलर प्यानल 10१० डब्ल्यू 3030० डब्ल्यू 40००ww०w