Cells० कक्षहरू पाली सोलर प्यानल २0० w२70० w२2० w२ w ० w