Cells२ कक्षहरू मोनो सौर प्यानल w 350०w360० डब्ल्यू 8080० डब्ल्यू 90 ०० डब्ल्यू