Cells 48 सेलहरू मोनो सौर प्यानल २0० डब्ल्यू 402० डब्लु w००२२०w